Obchodní podmínky

obchodní společnosti Extra Online Media s.r.o.

se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00, Praha 4    

identifikační číslo: IČ: 24316920

DIČ: CZ24316920     

zapsané v obchodním rejstříku  vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195690

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese shop.toprecepty.cz 
  

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Extra Online Media s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00, Praha 4 identifikační číslo: 24316920, DIČ CZ24316920  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195690 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese shop.toprecepty.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. NĚKTERÉ DEFINICE

 

2.1. Cena je finanční částka, kterou bude kupující hradit prodávajícímu za zboží;

2.2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou bude kupující hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

2.3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

2.4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

2.5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

2.6. Objednávka je závazný návrh kupujícího na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s prodávajícím;

2.7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě sdělených údajů kupujícího, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

2.8. Kupující je osoba nakupující na našem e-shopu;

2.9. Zboží je vše, co lze nakoupit na e-shopu.

3. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

 

3.1. Koupě zboží je možná jen přes webové rozhraní e-shopu.

3.2. Při nákupu Zboží je povinnost kupujícího poskytnout všechny informace správně a pravdivě. Informace, které kupující poskytl v Objednávce považujeme za správné a pravdivé.

3.3. Na našem e-shopu poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťuje prodávající kontrolou, kdy propojuje hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidí prodávající i propojené ID objednávky, a tak ověřuje a může prokázat prodávající, že recenze pochází od reálného spotřebitele.

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

4.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. V případě, že dojde k jejich zneužití, prodávající nenese žádnou odpovědnost.

4.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

4.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně všeobecných obchodních podmínek).

4.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

5. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Smlouvu s Prodávajícím je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

5.2. Smlouva se uzavírá na dálku prostřednictvím e-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradí kupující. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Prodávajícím nad rámec Celkové ceny nemusí Kupující očekávat. Odesláním Objednávky kupující souhlasí, že prostředky komunikace na dálku prodávající využívá.

5.3. Aby mohl prodávající uzavřít s kupujícím Smlouvu, je třeba aby Kupující vytvořil Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

a) Informace o nakupovaném Zboží (na e-shopu označuje Kupující Zboží, o jehož nákup má zájem tlačítkem "Přidat do košíku";

b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí e-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě zvoleného Zboží kupujícím, způsobu jeho doručení a platby;

c) Kupující uvede identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, aby prodávající mohl doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

5.4. V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje kupující měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka "Objednat s povinností platby" Objednávku kupující dokončí. Stisknutím tlačítka "Objednat s povinností platby" kupující souhlasí, že se seznámil s těmito Podmínkami. Po stisku tlačítka "Objednat s povinností platby" budou všechny vyplněné informace odeslány prodávajícímu.

5.5. Po obdržení objednávky kupujícím prodávajícímu, potvrdí prodávající kupujícímu, že objednávku přijal zprávou odeslanou na uvedenou e-mailovou adresu v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím.

5.6. V případě, že v rámci e-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, není prodávající povinen kupujícímu Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy kupující obdržel potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci bude prodávající bezodkladně kontaktovat kupujícího a zašleme kupujícímu nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy nabídku prodávajícího kupující potvrdí. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

5.7. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, vzniká závazek kupujícího zaplatit Celkovou cenu.

5.8. V případě, že má kupující zřízen Uživatelský účet, může učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě má kupující povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat identifikační údaje kupujícího.

5.9. V některých případech umožňuje prodávající na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, aby kupující v rámci návrhu Objednávky vyplnil údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak kupující učiní, prodávající poskytne Zboží se slevou. 

6. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

6.1. Cena je vždy uvedena v rámci e-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci e-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

6.2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

6.3. Celkovou cenu požaduje prodávající od kupujícího po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) Dobírkou v místě určeném kupujícím v objednávce. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

b) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby posílá prodávající kupujícímu v rámci potvrzení Objednávky. Jde o bezhotovostní převodem na účet prodávajícího č. 9212982/0800 vedený u společnosti Česká spořitelna (dále jen „účet prodávajícího“). V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 3 pracovních dní od Objednávky.

c) Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu GoPay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese https://www.gopay.com/cs/platebni-metody/. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 3 pracovních dní od vytvoření Objednávky.

6.4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v Objednávce. 

6.5. Vlastnické právo ke Zboží přechází na kupujícího až poté, co zaplatí Celkovou cenu a Zboží převezme. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na účet prodávajícího. V ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

 

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7.1. Způsoby doručení zboží uvádí kupující na adrese https://shop.toprecepty.cz/doprava-a-platba-2/

7.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 

7.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Platební pdaje pro zaplacení těchto nákladů zašle prodávající kupujícímu e-mailem na uvedenou adresu ve Smlouvě se splatností 14 dnů od doručení e-mailu.

7.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.7. Doba doručení Zboží závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedná v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na výdejně bude prodávající informovat kupujícího prostřednictvím e-mailu.

7.8. V případě, kdy poruší kupující svou povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle č. 7.5. Podmínek, nemá to za následek porušení povinnosti ze strany prodávajícího Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží kupující nepřevezme, není odstoupení od Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím. Prodávajícímu v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení Smlouvy kupujícím, případně Zboží uskladnit, za což prodávajícímu náleží úplata ve výši 20 Kč za den. Pokud se prodávající rozhodne odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy kupujícímu toto odstoupení doručí prodávající. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, v případě na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

7.9. Nebezpečí škody na Zboží přechází na kupujícího v okamžiku, kdy ho převezme. V případě, kdy Zboží nepřevezme kupující, s výjimkou případů dle č. 7.5. Podmínek, na kupujícího přechází v okamžiku, kdy měl možnost zboží převzít, ale z důvodů na straně kupujího k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží znamená, že od tohoto okamžiku kupující nese veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

7.10. V případě, že Zboží nebylo v e-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti, bude prodávající informovat kupujícího v případě:

a) mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž prodávající sdělí kupujícímu novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;

b) prodlení s dodáním Zboží od dodavatele, přičemž kupující vždy sdělí prodávajícímu novou očekávanou dobu dodání.

 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1. Prodávající zaručuje, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podl čl. 7.9 Podmínek je Zboží bez vad, zejména že Zboží:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

b) je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasí;

c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;

d) je vhodné k účelu, k němuý se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

e) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

f) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a

g) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předlože, které poskytl prodávající kupujícímu před uzavřením slouvy.

8.2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.3. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 8.1, může kupující takovou vadu oznámit prodávajícímu a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na adresu prodávajícího Svět minerálů, Homelove group s.r.o., Pražská 62/116, 400 01 Ústí nad Labem. Pro reklamaci může kupující využít vzorový formulář poskytovaný ze strany prodávajícího, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit. Reklamaci vyřídí prodávající v souladu s uplatněným právem z vadného plnění.

8.4. Má-li Zboží vadu, má kupující následující právo na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady,

8.5. Dále má kupující právo na:

a) přiměřenou slevu z Ceny; nebo

b) odstoupení do Smlouvy,

8.7. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

8.8. V případě, že si vadu na Zboží způsobil sám kupující, práva z vadného plnění mu nenáleží.

8.9. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. 

8.10. Při uplatnění reklamace prodávající vystaví písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

a) datum, kdy byla reklamace uplatněna;

b) co je obsahem reklamace;

c) jaký způsob vyřízení reklamace je požadován od kupujícího;

d) kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

8.11. Nedohodne-li se kupující s prodávajícím na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraní prodávající vady a poskytne kupujícímu informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, může kupující odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

8.12. O vyřízení reklamace bude prodávající informovat kupujícího e-mailem o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jsou povinni prokázat, například účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je povinností kupujícího vrátit zboží prodávajícímu, náklady na toto vrácení hradí prodávající.

8.13. V případě, že je kupující podnikatel, je jeho povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil, nejpozději však do 3 dnů od převzetí Zboží.

8.14. V případě, že kupující je spotřebitel má právo uplatnit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

9.2. V případě, že je kupující spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, má v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že kupující s prodávajícím uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že byla uzavřena Smlouvu, na základě které bude prodávající Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

9.3. Od Smlouvy může kupující odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresu provozovny Toprecepty.cz, Pražská 62/116, 400 01 Ústí nad Labem. Pro odstoupení může kupující využít vzorový formulář, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.

9.4. Ani jako spotřebitel však nemůže kupující od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.

9.5. Lhůta k odstoupení dle čl. 9.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešlete oznámení prodávajícímu, že od Smlouvy odstupuje.

9.6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek je kupující povinen Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení prodávajícímu a nese náklady spojené s navrácením zboží k prodávajícímu. Kupující má naopak nárok na to, aby prodávající vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který pro dodání Zboží prodávající nabízel. V případě odstoupení z důvodu, že prodávající poruší uzavřenou Smlouvu, hradí i náklady spojené s navrácením zboží zpět k prodávajícímu, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, které prodávající při dodání Zboží nabízel.

9.7. V případě odstoupení od Smlouvy kupujícím bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží prodávající obdrží, nebo prokázáním, že došlo k jeho zaslání zpět k prodávajícímu. Zboží prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

9.8. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 9.2 Podmínek kupující však odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým by se kupující se Zbožím seznamoval v kamenné prodejně. V případě, že prodávající ještě nevrátili Cenu, je oprávněn pohledávku z titulu nákladů započíst na pohledávku na vrácení Ceny.

9.9. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než dodá Zboží kupujícímu, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 7.9. Podmínek. Prodávající může také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že kupující uvedl v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupuje kupující zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu

10. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

10.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku

10.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy shop@toprecepty.cz informaci o vyřízení stížnosti zasílá prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

10.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a  telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Zvolí-li kupující tuto možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

11.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

11.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží, zpracovávajících účetnictví nebo se jinak podílejících na obchodních a marketingových aktivitách prodávajícího nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

11.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu) nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

c) kupující má dále práva uvedená v dokumentu "Podmínky ochrany osobních údajů"

11.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

12.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

12.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Veškerou písemnou korespondenci bude prodávající doručovat elektronickou poštou. E-mailová adresa prodávajícího je uvedena u identifikačních údajů. Prodávající bude doručovat korespondenci na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou kontaktoval prodávajícího.

13.3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. Prodávající je však oprávněn změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.

13.4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, má prodávající i kupující právo od Smlouvy odstoupit.

13.5. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u prodávajícího, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdrží kupující e-mailem a bude tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez součinnosti prodávajícímu. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

13.6. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.7. Kontaktní údaje prodávajícího: Sídlo firmy: Extra Online Media s.r.o.Olbrachtova 2006/9, 140 00, Praha 4,  adresa elektronické pošty shop@toprecepty.cz, telefon +420 775 698 037.  Kontaktní adresa provozovny je Pražská 62/116, 400 01 Ústí nad Labem.

13.8. Tyto podmínky nabývají účinností dne 20.12.2022.    

 

 

 

 

PŘÍLOHA Č.1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

 

 

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete uplatnit reklamaci. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky se zasílaným zbožím).

Adresát (není shodný s adresou pro vrácení zboží)

Internetový obchod:                 shop.toprecepty.cz
Společnost:                              Extra Online Media s.r.o.
Se sídlem:                               Olbrachtova 2006/9 140 00, Praha 4
IČ/DIČ:                                    24316920/CZ24316920
E-mailová adresa:                    shop@toprecepty.cz

Adresa pro zaslání zboží:

Toprecepty.cz
Pražská 62/116

400 01 Ústí nad Labem

Uplatnění reklamace:

Datum uzavření Smlouvy:

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Zboží, které je reklamováno:

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. 

 

Datum:

 

Podpis:

 

 

 

PŘÍLOHA Č.2 - Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát (není shodný s adresou pro vrácení zboží)

Internetový obchod:                  shop.toprecepty.cz
Společnost:                               Extra Online Media s.r.o.
Se sídlem:                                Olbrachtova 2006/9 140 00, Praha 4
IČ/DIČ:                                     24316920/CZ24316920
E-mailová adresa:                    shop@toprecepty.cz

Adresa pro vrácení zboží:

Toprecepty.cz
Pražská 62/116
400 01 Ústí nad Labem

 
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

  • Datum objednání:
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za zboží, byly zaslány způsobem a budou navráceny zpět způsobem(v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu):

 

  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

 

 

 

V (zde vyplňte místo),  Dne (zde doplňte datum)

 

                                                                (podpis)
______________________________________

                Jméno a příjmení spotřebitele